BIG Register

Wij zullen te alle tijde onze plicht en verantwoordelijkheid als BIG registreerde Gz-psycholoog nakomen. Gezien de raakvlakken tussen coaching en psychologie, zullen wij strengen normen hanteren en aansluiten bij de ethische waarden als vastgelegd in de Beroepscode voor psychologen (NIP) en bij wettelijke regelingen zoals de Wet BIG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en bij inhoudelijke normen die sturend zijn voor het professionele handelen zoals richtlijnen, standaarden en protocollen. Dit betekent dat wanneer wij de inschatting maken dat een persoon psychologische behandeling nodig heeft in plaats van coaching, wij onze plicht eren en de persoon verwijzen naar een geregistreerde psycholoog.